Učíme mládež orientovať sa v EÚ

Hlavným cieľom projektu je prispieť k porozumeniu európskeho integračného procesu medzi mladými ľuďmi. Porozumeniu historickým súvislostiam, z ktorých vyplýva súčasná podoba EÚ. Pochopenie súvislosti napomôže k aktívnejšej občianskej participácii oslovenej skupine mladých ľudí, ktorá sa prejaví napr. účasťou na voľbách a aktívnym vyhľadávaním informácií. Cieľ projektu plánujeme dosiahnuť vzdelávaním pracovníkov s mládežou, ktorí majú kľúčový vplyv na mladú generáciu.

Špecifickými cieľmi projektu sú popis a zhodnotenie súčasného stavu neformálneho vzdelávania o moderných dejinách ČR a SR po roku 1989, problematika EÚ v ČR a SR, výmena skúseností a príkladov dobrej praxe, predstavenie inovatívnych prvkov v procese vzdelávania v oblasti európskej integrácie a vytvorenie siete českých a slovenských pracovníkov s mládežou (resp. organizácií), ktorí budú svoje získané skúsenosti a znalosti priebežne šíriť ďalej a zároveň u nich dôjde k väčšiemu porozumeniu situácie v susednej krajine.

Prvý seminár v rámci projektu Učíme mládež orientovať sa v EÚ sa uskutočnil v dňoch 4.-8. júla v priestoroch hotela Most slávy v Trenčianskych Tepliciach. Seminár bol letnou školou, na ktorej sa zúčastnilo 12 učiteliek a učiteľov/pracovníčiek a pracovníkov s mládežou zo Slovenska a 12 z Českej republiky.

Druhý seminár v rámci tohto projektu sa uskutočnil v Brne-Šlapanicích v dňoch 4.-7.11.2015. Pokračovania projektu sa zúčastnilo 16 učiteliek a učiteľov zo Slovenska a Českej republiky. Cieľom semináru bolo pokračovanie vo výmene skúseností, diskusia o inovatívnych metódach vo vzdelávaní a nevyhli sme sa aktuálnej témy migrácie a utečencov.

Projektu Učíme mládež orientovať sa v EÚ realizuje slovenská mimovládna organizácia Centrum pre európsku politiku v spolupráci s českou mimovládnou organizáciou EUTIS o.p.s. Projekt je financovaný z programu Erasmus+ a je finančne podporený zastúpením Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku. Europe Direct Trenčín vďačíme za vecné dary pre účastníkov semináru.