S mladými pre mladých

(aby minulosť západného Balkánu nebola našou budúcnosťou)

Vzostup radikálnych názorov je už niekoľko rokov aktuálnym problémom celej EÚ. Radikalizácia sa v podstatnej miere týka mladých ľudí. V tejto súvislosti sa často hovorí o potrebe kvalitného vzdelávania o dejinách 2. polovice 20. storočia a získavania kompetencií aktívneho občana. V našom projekte spracúvame málo spomínaný príbeh radikalizmu etnického/konfesionálneho násilia: príbeh vojny v bývalej Juhoslávii.

Domnievame sa, že vojny v rokoch 1992 – 1995, ako tematický základ pre hodnotové vzdelávanie, majú potenciál priniesť iný pohľad, iné spôsoby komunikácie a učenie sa o ľudských právach a dôsledkoch nacionalizmu, radikálnych postojov a pocitu výlučnosti jednej skupiny ľudí.

Projekt pozostáva z dvoch častí: exkurzie a prípravy výstupov projektu.
Exkurzia do východného Chorvátska a východnej Bosny je zameraná na príbehy a miesta pamäte. Vybrali sme miesta, ktoré každé iným spôsobom rozprávajú príbeh rastúcej nenávisti, vojny a ťažkého návratu do bežné ho života. A dlhej cesty k zmiereniu. Etnicky zmiešaný Vukovar, kde dodnes Chorváti a Srbi ťažko hľadajú cestu k sebe. Zároveň to bolo najviac zničené mesto v Chorvátsku počas vojny (1992-95), prvé mesto od 2.svetovej vojny v Európe, ktoré bolo zrovnané so zemou. Srebrenica, kedysi bohaté mesto s kúpeľmi a baňami. Dnes mestečko, kde nežije tretina pôvodného obyvateľstva pred vojnou 1992-95 a kde sa udiala genocída (rozhodnutie Haagskeho tribunálu) prvýkrát po 2. svetovej vojne v Európe. Tuzla bola pred vojnou v roku 1992 pokladaná za najviac otvorené mesto, v ktorom kooperovali aj počas vojny Bosniaci, Chorváti i Srbi. Otvoreným mestom zostala dodnes, ale zostala i bolesť. A ako všade zostala i nezodpovedaná otázka „Prečo?“.

Exkurzie sa zúčastní tridsať mladých ľudí a šesť ich učiteľov z celého Slovenska z rôznych typov škôl. Na miestach pamäte v Chorvátsku a v Bosne spozná vojnu, o ktorej sa v škole neučí. V nej proti sebe bojovali ľudia hovoriaci rovnakou, nám blízkou rečou, kresťania a Slovania. Stretneme sa s očitými svedkami a mladými ľuďmi, ktorí každodenne zažívajú rozdelenie spoločnosti na „my a oni“. Tiež budeme mať dostatok času sa spolu o všetkom veľa rozprávať.
V tomto projekte chceme získať inšpirácie priamo od mladých ľudí, stredoškolákov vo veku prvovoličov. Preto po návrate bude nasledovať príprava a tvorba aktivít a metodík účastníkmi – mladými ľuďmi v spolupráci s ich učiteľmi pre lepšie spoznávanie príčin radikalizmu, nenávisti, nacionalizmu a spôsobov, ako o nich rozprávať, eliminovať ich a brániť sa im.

Na základe tejto cesty pripravíme ponuku pre školy na exkurzie do tohto regiónu.
Ponuky na exkurzie ako i výsledky práce mladých ľudí nájdete na našej webstráne na jeseň 2018.

Projekt „Mladí mladým“ podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR.