Patrí politika do školy?

Projekt „Patrí politika do školy?“ 2017-18

Zámerom projektu „Patrí politika do školy?“ je zvýšenie záujmu mladých ľudí o verejné dianie a o aktívne občianstvo. Účastníci majú možnosť realizovať vlastný projekt v mieste, kde žijú, resp. kde chodia do školy a takouto cestou sa naučiť riešiť problémy, ktoré sú pre nich dôležité.

Cieľom projektu je podporiť záujem mladých ľudí o svoje okolie formou získavania nových zručností a vedomostí prostredníctvom

 • definovania problémov, ktoré pokladajú za dôležité, resp. ich trápia,
 • hľadaním a tvorbou riešení problémov, ktoré si sami zadefinovali,
 • spoluprácou s rôznymi aktérmi,
 • prezentáciou pripravených a zrealizovaných riešení.

Projekt pozostáva z týchto častí

 • úvodný workshop (október 2018, Trnava, Prešov a Žiar nad Hronom),
 • práca na projektoch (október 2018 – január 2019),
 • regionálny prezentačný seminár – prezentácia realizovaných projektov (február 2019, Trnava, Prešov a Žiar nad Hronom),
 • finále – prezentácie šiestich najúspešnejších projektov regionálnych workshopov (miesto ešte spresníme, marec 2019).

Počas úvodného workshopu žiaci spoznajú, čo znamená starostlivosť o veci verejné. Na praktických príkladoch budeme diskutovať o politike ako takej, o politike v ich bezprostrednom okolí – v škole i v obci, prípadne v ich regióne.

Počas workshopu budú žiaci pomenúvať problémy zo svojho okolia. Následne začnú hľadať riešenia týchto problémov a pripravovať realizáciu projektov na ich odstránenie, resp. zmenu. Rovnako však budú hľadať správne argumenty na presvedčenie druhého a vyskúšajú si, aké je to riešiť konkrétny problém v mieste svojho bydliska.

Workshop bude prebiehať interaktívnou formou, pri ktorej sa dôraz kladie na aktivitu samotných žiakov.

Na čom nám záleží?

Centrum pre európsku politiku už niekoľko rokov realizuje aktivity, na ktorých sa zúčastňujú spoločne žiaci i učitelia. Účasť učiteľov na aktivitách projektu „Patrí politika do školy?“ je veľmi dôležitá, nakoľko svojich žiakov budú sprevádzať počas prípravy žiackych projektov, ako i pri ďalších aktivitách projektu.

 

Projekt „Patrí politika do školy?“ 2015-16

Projekt “Patrí politika do školy?” má ambíciu prispieť k zaplneniu medzery, ktorá vznikla minimálnym reflektovaním aktuálneho diania a reality v spoločenskej oblasti v škole ako i nezáujmom mladých ľudí o politiku. Túto medzeru chceme vyplniť aktuálnymi témami z prostredia verejného diania. Témy z verejného života žiakom stredných škôl priblížia realitu fungovania tejto sféry. Zároveň im ukážu, že učiť jednotlivé predmety v škole izolovane od seba je nesprávne. Práve naopak, jednotlivé kompetencie, ktoré získavajú na rôznych predmetoch sú navzájom poprepájané a sú pre nich dôležité do budúcnosti, nech už sa rozhodnú pre akékoľvek zamestnanie.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie záujmu mladých ľudí o verejné dianie a o aktívne občianstvo a získanie nových kompetencií v tejto oblasti. Vedľajším cieľom projektu je priblížiť mladým ľuďom previazanosť jednotlivých predmetov v škole a ich dôležitosť pre ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, ale najmä pre ich život aktívneho občana.

Týmto projektom chceme pomocou neformálneho vzdelávania prispieť k riešeniu nahromadených problémov v oblasti občianskeho vzdelávania mládeže. Máme ambíciu priniesť podnety, ktoré zatraktívnia vzdelávanie o politike – o veciach verejných, o aktívnej participácii, ktoré je na stredných školách príliš teoretické a opatrné. Dôsledkom toho je výchova mladých ľudí, ktorí nemajú o verejné dianie záujem a politike a jej širším súvislostiam nerozumejú, sú od nej odcudzení. Škola ako inštitúcia nedostatočne reflektuje spoločensko-politickú realitu, ktorá sa mení oveľa dynamickejšie ako metódy a obsah vyučovania na stredných školách.

Mladí ľudia dnes vedia oveľa rýchlejšie získať základné informácie, sú flexibilní a schopní v organizácii. Avšak oproti minulosti ťažšie prijímajú autoritu, pracujú skôr klipovito ako systematicky, očakávajú rýchly výsledok. Tieto fakty nie sú vo veľkej miere premietnuté do procesu vzdelávania na strednej škole. Budeme ich reflektovať cez náš projekt, čomu prispôsobujeme metodiku jednotlivých aktivít.

Projekt je v súlade s cieľom štruktúrovaného dialógu. Prebudenie záujmu mladých ľudí o verejné dianie a získanie kompetencií konštruktívne rozmýšľať o verejných problémoch sú zásadné predpoklady pre to, aby boli mladí ľudia pripravení zapojiť sa do diskusie s tvorcami politík. Aby vedeli sami prísť s návrhmi riešenia problémov, ktoré tvorcom politík predložia a budú schopní ich obhájiť.

Projekt Patrí politika do školy organizačne zabezpečilo Centrum pre európsku politiku.
Projekt finančne podporili:

 • Zastúpenie Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku,
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • EUNET – medzinárodná sieť mimovládnych organizácií.