InovEduc – základné informácie

InovEduc

Názov projektu: Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“
Prijímateľ: Paneurópska vysoká škola n.o.
Fond: Nórske granty
Programová oblasť: SK08 Cezhraničná spolupráca
Číslo projektu: CBC01008
Celkové oprávnené výdavky projektu: 639 430,- EUR
Projektový grant: 575 486,- EUR (90% – každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15% )
Spolufinancovanie projektu: 63 944,- EUR (10% – vlastné zdroje)

 

Norgaygrants    statnyznakSR

 

„Supported by a grant from Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“.

Web stránka programu: www.eeagrants.sk

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“