InovEduc – rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky projektu 

100%

639 430,- EUR

Projektový grant (príspevok finančného mechanizmu a príspevok štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15%)

90%

575 486,- EUR

Spolufinancovanie projektu (vlastné zdroje)

10%

  63 944,- EUR