InovEduc – ciele projektu

Zámerom projektu je prispieť prostredníctvom bilaterálnej komunikačnej platformy (BKP) k budovaniu partnerstiev medzi slovenskými a ukrajinskými partnermi na akademickej úrovni, ktoré budú rozvíjať v rámci experimentálneho vývoja metódy zobrazovania a prezentácie 3D dát. Partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami nižších stupňov (stredné školy a metodické centrá) si budú v rámci BKP vymieňať skúseností pri výučbe vybraných predmetov s využitím spoločných znakov regiónov za pomoci nových technológií (virtuálna a rozšírená realita – VRR). Tento projekt chce prepojením humanitných predmetov s technickými (informatickými) vedomosťami motivovať žiakov a študentov, aby hravou formou prispeli k záujmu využívania najnovších trendov IKT.

Zámerom projektu je zaviesť moderné inovatívne metódy vzdelávania študentov a učiteľov na ZŠ, SŠ aj na univerzitách, ktoré budú reprezentovať kultúrne pamiatky, prírodné zvláštnosti východného Slovenska a Zakarpatia pomocou využitia interaktívnej VRR. Pomocou digitalizovaných 3D objektov prispejeme k zakonzervovaniu súčasného stavu vybraných objektov, ktoré budú podporovať cestovný ruch týchto oblastí cez atraktívne zobrazenia na web stránkach (prepojenie hmotného kultúrneho dedičstvo s nehmotným).

 

InovEduc