Európa v škole II.

Projekt nadväzuje na Európa v škole (2010-2012), ktorého evaluácia naznačila potrebu prehĺbiť vzdelávanie skupiny učiteľov a metodikov na Ukrajine. Projekt Európa v škole II. je projektom oficiálnej rozvojom spolupráce Slovenska.

Cieľom projektu je aktualizácia a inovácia metód a techník používaných v stredoškolskom vzdelávaní a rozvoji trénerských zručností metodikov a učiteľov na Ukrajine so zameraním na vzdelávanie o EÚ. Špecifické ciele projektu sú nasledovné: Vytvorenie funkčnej siete 10 inštitútov postdiplomového vzdelávania učiteľov (IPPO), vytvorenie funkčnej siete multiplikátorov so zameraním na európsku integráciu a občiansku spoločnosť a vytvoreniepracovných zošitov, ktoré budú prispôsobené podmienkam na Ukrajine.

Počas projektu sa zrealizovali 3 semináre na Slovensku. Seminár č.1 sa uskutočnil v Bratislave v roku 2013. Seminár č.2 sa uskutočnil v Banskej Bystrici v termíne 3.-8.11.2014, seminár č.3 bol realizovaný v Trenčianskych Tepliciach v termíne 25.2.-2.3.2015. Seminárov sa zúčastnilo 20 účastníkov – učiteľov a metodikov z Ukrajiny.

V rámci seminárov sa vytvorili z účastníkov 4 tímy, ktoré sa hlbšie špecializovali a rozpracovávali štyri hlavné tematické okruhy (politika, ekonomika, hodnoty a občianstvo). Tieto spracované okruhy sa pretavili do pracovných zošitov. Pracovné zošity budú slúžiť ako pomôcka pre učiteľov a metodikov na Ukrajine pri učení o záležitostiach EÚ. Vypracované pracovné zošity budú predstavené počas 9 regionálnych seminárov na Ukrajine. Okrem pracovných zošit bude výstupom projektu 20 učiteľov v 10 oblastiach Ukrajiny, ktorý dokážu inovatívnymi metódami učiť o európskej integrácii a šíriť výsledky projektu a svoje vedomosti ďalej.

Projekt Európa v škole II. realizuje slovenská mimovládna organizácia Centrum pre európsku politiku. Projekt je financovaný z programu SlovakAid a je finančne podporený zastúpením Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku.