Európa hodnôt

Cieľom projektu „Európa hodnôt“ je vytvoriť priestor na diskusiu o myšlienkových prúdoch, náboženských prameňoch, politických východiskách, súčasnom poznaní a výskumoch, ktoré ovplyvňujú, resp. reflektujú náš každodenný život, hodnotový systém a politickú prax. Od začiatku projektu v roku 2001 sa účastníkmi stretnutí stali reprezentanti rôznych svetonázorových a myšlienkových prúdov zo Slovenska i zahraničia.

Diskusie sme začali viesť v rámci nepublikovaného motta Nielen chlebom je človek živý. Spočiatku sme chceli podporiť Slovensko na ceste do Európskej únie, ale s vedomím, že keď sa podarí dostať cez plnenie prevažne ekonomických kritérií, prídu na rad aj otázky hodnôt. Témami našich diskusií bolo: čo sú hodnoty, hodnoty v každodennom i politickom živote, v ekonomike, moc a peniaze, interkultúrny dialóg, etika v časoch krízy, bioetika ako i kresťanstvo a komunizmus, až sme sa v roku 2016 opäť vrátili k základnej téme: čo európske hodnoty sú, akým výzvam dnes čelia a ako ich komunikovať, najmä s mladými ľuďmi.

Sympóziá slúžia súčasne na prípravu podkladov na cykly prednášok pre učiteľov občianskej náuky, etiky, náboženstva, dejepisu a ďalších predmetov. Prostredníctvom nich sa snažíme tému prerozprávať a pokúšame sa ju ponúknuť
mladým ľuďom zrozumiteľnejším spôsobom. Preto sme od roku 2016 začali ako hodnotiteľov a diskutujúcich pozývať v rámci diskusného fóra aj študentov stredných škôl.

O čom bola Európa hodnôt 2018
Európa hodnôt 2018 V Zmluve o Európskej únii z roku 2012 sa jej členovia zhodli na týchto spoločných hodnotách: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi“ (Hlava I, Článok 2). V nasledujúcom článku 3 je uvedené, že „cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov.“
Cieľom našich tohtoročných projektov „Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus?“ a „S mladými pre mladých“ je diskusia o týchto našich = EÚ hodnotách, ktoré sa nám zdajú také všeobecné a neuchopiteľné. Ak však začnú chýbať, sú až príliš rukolapné. O projektoch sa viac dozviete tutu.

O čom bola Európa hodnôt 2017

Nepovažujeme sa za Západ ani Východ. Čo to pre krajinu znamená?

Program

 

Odznelo na Európe 2017

Slovensko: Západ či Východ? Pohľad etnológov

Čo sa stalo s Hajnalovou hranicou?

 

Fotogaléria 

Európa hodnôt 2016

Európa hodnôt 2015 – Patrí politika do školy?