Aktívny občan – efektívny štát

CEP pokračuje vo svojich aktivitách na Ukrajine prostredníctvom projektu „Aktívny občan – efektívny štát“. projekt je pokračovaním projektu „Patrí politika do školy?“, ktorý CEP úspešne realizoval v rokoch 2014-2016 na Slovensku. Toto osvedčené know how chceme spolu s ukrajinským partnerom adaptovať tak, aby sa mohlo stať príspevkom k výchove mladých aktívnych občanov v podmienkach ukrajinskej spoločnosti, a tým prispieť k zefektívneniu výkonu verejnej moci na Ukrajine.

Projekt realizujeme v spolupráci s MVO Svet pre rozvoj spoločnosti v Užhorode (https://www.facebook.com/World.of.development/) a za podpory programu SlovakAid (http://slovakaid.sk/) a Nadácie Konrada Adenauera (http://www.kas.de/slowakei/sk/).

Popis projektu Aktívny občan  efektívny štát (13.10.2017 – 30.07.2019)

Centrum pre európsku politiku vyvinulo v podmienkach SR vzdelávací modul, ktorý pomáha žiakom definovať problémy miestnej komunity a navrhovať projekty (návrhy verejných politík) na ich riešenie. Toto osvedčené know how chceme spolu s ukrajinským partnerom adaptovať tak, aby sa mohlo stať príspevkom k výchove mladých aktívnych občanov v podmienkach ukrajinskej spoločnosti, a tým prispieť k riešeniu vyššie opísaných problémov – slabého rozvoja občianskej spoločnosti, nízkej efektivity verejnej správy, neefektívneho občianskeho vzdelávania mládeže.

  • Prostredníctvom vzdelávacích seminárov konzultačnej podpory pomôžeme mladým ľuďom vo veku 15-18 rokov vypracovať kvalitné projekty na tvorbu verejných politík, ktoré pomôžu vyriešiť nimi definované problémy miestnej komunity.
  • Prostredníctvom vzdelávacích seminárov a partnerstva so študentskými aktivistami pomôžeme pracovníkom s mládežou (učiteľom, občianskym aktivistom) osvojiť si metodiku občianskeho vzdelávania založenú na formovaní postojov, získavaní potrebných zručností a vedomostí, a predovšetkým na kontakte s problémami reálneho sveta.
  • Prostredníctvom vzdialenej podpory a prezentačných seminárov pomôžeme mládežníckym a dospelým aktivistom dosiahnuť, aby sa ich návrhmi reálne zaoberali orgány verejnej správy a tým podporíme zvýšenie participácie občianskej spoločnosti na tvorbe verejných politík.
  • Prostredníctvom podpory pilotného projektu v štyroch oblastiach Ukrajiny, prostredníctvom prezentačného a informačného workshopu pre stakeholderov z iných oblastí Ukrajiny a prostredníctvom videa z priebehu projektu pomôžeme etablovať partnerskú NGO „SRS Užhorod“ ako významného hráča v oblasti občianskeho vzdelávania na Ukrajine a prispejeme k vytvoreniu efektívnych partnerstiev občianskeho a verejného sektora.

Cieľ projektu

Celkovým cieľom projektu je zlepšenie efektívnosti štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine.

Cieľ dosiahneme zvýšením efektivity občianskeho vzdelávania, čím posilníme občiansku spoločnosť, a tým aj zlepšiť efektívnosť štátnej správy. Relevantnosť zvoleného prístupu pre aktuálnu situáciu Ukrajiny potvrdzuje Národná stratégia podpory rozvoja občianskej spoločnosti na Ukrajine v rokoch 2016 – 2020 a Analytická správa Demokracia a ľudské práva v škole. Stručne zhrnuté: občianske vzdelávanie mladých ľudí vo veku tesne pred vstupom do samostatného dospelého života, ktoré je založené na metóde skúsenosti s reálnym svetom, pomáha riešiť problémy pomenované vo vyššie menovaných dokumentoch: slabý rozvoj občianskej spoločnosti, nízku efektivitu verejnej správy, neefektívne občianske vzdelávanie mládeže.

Dôležitým faktorom je navrhovaný územný dopad. Projekt budeme realizovať v 4 oblastiach Ukrajiny, ktoré spolu navzájom nesusedia, majú odlišné geografické, sociálne a historické charakteristiky: Zakarpatská oblasť, Mykolajivská oblasť, Záporožská oblasť, Poltavská oblasť a v každej z nich pre tri rôzne mestá:

  • Mykolajevská oblasť: Mykolajiv, Baštanka, Miškovo-Pohorilove (Миколаїв, Баштанка, Мішково-Погорілове)
  • Záporožská oblasť: Záporožie, Melitopoľ, Energodar (Запоріжжя, Мелітополь, Енергодар)
  • Poltavská oblasť: Poltava, Chorol, Kremenčuk (Полтава, Хорол,Кременчук)
  • Zakarpatská oblasť: Užhorod, Dovhe, Chust (Ужгород, Довге, Хуст)

Verejné obstarávanie