Centrum pre európsku politiku je zapísané v Zozname prijímateľov pre použitie podielu zaplatenie dane (rok registrácie 2021, rok prímu 2020), ktorý vedie Notárska komora Slovenskej republiky.

Teraz máte možnosť darovať svoj podiel zo zaplatenej dane aj nám. Tento krok pre Vás nepredstavuje žiaden zvýšený náklad, keďže tieto prostriedky nám budú poukázané z dane, ktoré ste štátu už zaplatili (alebo v blízkej budúcnosti zaplatíte). Máte tak možnosť ovplyvniť to, na čo sa časť Vašich daní použije. Vás to nezaťaží a nám to pomôže lepšie rozvinúť naše aktivity.

Ďakujeme.

Postup na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov pre:

1. Zamestnanca
2. Fyzickú osobu, ktorá si sama podáva daňové priznanie
3. Právnickú osobu

V prípade ďalších otázok náš neváhajte kontaktovať.

2% – Zamestnanec

Ak ste do 15.02.2021 požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. (Žiadosť) a následne ste od zamestnávateľa vyžiadali Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020. (Potvrdenie), tak, ak máte záujem, na základe tohto Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vyhlásenie s vyplnenými údajmi Centra pre európsku politiku nájdete tu: Vyhlásenie

2% alebo 3%?

a. Ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom alebo ak ste neodpracovali 40 hodín ako dobrovoľník, môžete poukázať 2% zaplatenej dane. Poukazovaná suma však musí byť minimálne 3,00 €.

b. Ak ste v roku 2020 boli dobrovoľníkom a odpracovali ste aspoň 40 hodín, môžete nám poukázať 3% zaplatenej dane. Aj tu však poukazovaná suma musí byť minimálne 3,00 €.

Máte možnosť nám oznámiť, že ste nám poslali svoje 2 % (resp. 3 %). V „Údajoch o prijímateľovi“ zaškrtnite políčko „súhlasím so zaslaním údajov“ (údaje = meno, priezvisko, adresa, nie suma).

Do 30.04.2021 zašlite na daňový úrad podľa Vašej miestnej príslušnosti:

a. Ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom alebo ak ste neodpracovali 40 hodín ako dobrovoľník:
1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

b. Ak ste v roku 2020 boli dobrovoľníkom a odpracovali ste aspoň 40 hodín:
1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby;
2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti;
3. Potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré ste v roku 2020 pracovali ako dobrovoľník, že ste odpracovali aspoň 40 hodín.

2% – Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu A, Oddiel VIII – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (resp. v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B, Oddiel XII) vyplňte nasledujúce údaje:

IČO:31770983
Právna forma:Občianske združenie
Obchodné meno (názov):Centrum pre európsku politiku
Ulica:Panenská
Číslo:30
PSČ:811 03
Obec:Bratislava

2% alebo 3%?

a. Ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom alebo ak ste neodpracovali 40 hodín ako dobrovoľník, môžete poukázať 2% zaplatenej dane. Poukazovaná suma však musí byť minimálne 3,00 €.

b. Ak ste v roku 2020 boli dobrovoľníkom a odpracovali ste aspoň 40 hodín, môžete nám poukázať 3% zaplatenej dane. Aj tu však poukazovaná suma musí byť minimálne 3,00 €. V tomto prípade povinnou prílohou daňového priznania je potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré ste v roku 2020 pracovali ako dobrovoľník, že ste odpracovali aspoň 40 hodín.

Máte možnosť nám oznámiť, že ste nám poslali svoje 2% (resp. 3%). V „Údajoch o prijímateľovi“ zaškrtnite políčko „súhlasím so zaslaním údajov“ (údaje = meno, priezvisko, adresa, NIE suma).

Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote na podávanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na miestne príslušný daňový úrad.

2% – Právnická osoba

V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby, Časť IV – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby (vyplňte nasledujúce údaje):

IČO:31770983
Právna forma:Občianske združenie
Obchodné meno (názov):Centrum pre európsku politiku
Ulica:Panenská
Číslo:30
PSČ:811 03
Obec:Bratislava

1% alebo 2%?

a. Ak právnická osoba v roku 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) nedarovala aspoň 0,5% z dane alebo daňovej licencie (riadok 1050 daňového priznania) na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii, nemusí ísť len o prijímateľa poukazovaného podielu dane), môže poukázať maximálne 1% zaplatenej dane. Poukazovaná suma však musí byť minimálne 8,00 €. Právnická osoba môže prijímateľovi poukázať aj menej ako 1% v prípade, že poukazovaná suma je minimálne 8,00 €.

b. Ak právnická osoba v roku 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) darovala aspoň 0,5% z dane alebo daňovej licencie (riadok 1050 daňového priznania) na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii, nemusí ísť len o prijímateľa poukazovaného podielu dane), môže poukázať maximálne 2% zaplatenej dane. Poukazovaná suma však musí byť minimálne 8,00 €. Právnická osoba môže prijímateľovi poukázať aj menej ako 2% v prípade, že poukazovaná suma je minimálne 8,00 €.

Právnická osoba má možnosť oznámiť prijímateľovi podielu zaplatenej dane, že mu poslala svoj podiel tým, že v daňovom priznaní označí „súhlas so zaslaním údajov“. Tento súhlas sa vzťahuje len na obchodné meno/názov, sídlo a právnu formu odosielateľa, NIE na sumu.

Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote na podávanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na miestne príslušný daňový úrad.