Diskusné fórum Európa hodnôt 2016 sa uskutoční v Art Hotel William  piatok 11. novembra 2016.

Tohtoročné diskusné fórum sa bude niesť v znamení európskych hodnôt ako takých. V ostatných mesiacoch viacerí politici i novinári pri komentovaní rôznych udalostí v EÚ, napr. grécka kríza, útoky vo viacerých európskych mestách, …, spomínajú európske, resp. západné hodnoty. Ktoré to sú, čo pre nás znamenajú – o tom sa už hovorí málo. Aj preto ponúkame v rámci každoročného diskusného fóra Európa hodnôt priestor na diskusiu o hodnotách v dnešnej EÚ a na Slovensku. Túto diskusiu chápeme aj ako potrebný, ale chýbajúci prvok v rámci aktivít Predsedníctva SR v Rade EÚ.

Hlavným rečníkom bude Dr. Francesco Briganti, člen pracovnej skupiny, ktorá pripravila návrh preambuly Zmluvy o Ústave pre Európu, ktorá sa venovala aj téme hodnôt.

Program diskusného fóra

Diskusné fórum Európa hodnôt 2016 organizačne zabezpečuje Centrum pre európsku politiku. Organizátori hradia pozvaným účastníkom stravu a občerstvenie počas prestávok. Tlmočenie z a do angličtiny je zabezpečené

Diskusné fórum finančne podporili zastúpenie Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku, Bratislavský samosprávny kraj, EUNET, CERS a program Európa pre občanov

Ak máte záujem zúčastniť sa diskusného fóra, prosím vyplňte prihlášku:

Prihláška na diskusné fórum

 


Discussion Forum Europe of Values 2016 will be held at Art Hotel William on Friday, November 11, 2016.

When commenting various events in the EU such as the Greek crisis or the attacks in multiple European towns and cities, many politicians and journalists have mentioned European or Western values in the past months. Which they are and what they mean to us – these questions are rarely answered. The annual discussion forum Europe of Values offers a platform for discussion about values in present-day EU and Slovakia. We believe that this discussion is a necessary but missing part of the agenda of the Slovak Presidency of the Council of the EU.

Keynote speaker will be Dr. Francesco Briganti, member of the working group that prepared the draft of the preamble to Treaty establishing a Constitution for Europe, which also addressed the topic of values.

Programme of the Discussion Forum

Discussion Forum Europe of Values 2016 is organized by Centre for european politics. Organisers provide meals and refreshments during breaks for invited participants. Interpretation to/from English will be provided.

Discussion Forum is financially supported by zastúpenie Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku, Bratislavský samosprávny kraj, EUNET, CERS and Európa pre občanov programme

If you are interested in the discussion forum, please fill in the application:

Application for the Discussion Forum