2% – Právnická osoba

V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby, Časť IV – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby (vyplňte nasledujúce údaje):

IČO: 31770983
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Centrum pre európsku politiku
Ulica: Panenská
Číslo: 30
PSČ: 811 03
Obec: Bratislava

1% alebo 2%?

a. Ak právnická osoba v roku 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) nedarovala aspoň 0,5% z dane alebo daňovej licencie (riadok 1050 daňového priznania) na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii, nemusí ísť len o prijímateľa poukazovaného podielu dane), môže poukázať maximálne 1% zaplatenej dane. Poukazovaná suma však musí byť minimálne 8,00 €. Právnická osoba môže prijímateľovi poukázať aj menej ako 1% v prípade, že poukazovaná suma je minimálne 8,00 €.

b. Ak právnická osoba v roku 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) darovala aspoň 0,5% z dane alebo daňovej licencie (riadok 1050 daňového priznania) na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii, nemusí ísť len o prijímateľa poukazovaného podielu dane), môže poukázať maximálne 2% zaplatenej dane. Poukazovaná suma však musí byť minimálne 8,00 €. Právnická osoba môže prijímateľovi poukázať aj menej ako 2% v prípade, že poukazovaná suma je minimálne 8,00 €.

Právnická osoba má možnosť oznámiť prijímateľovi podielu zaplatenej dane, že mu poslala svoj podiel tým, že v daňovom priznaní označí „súhlas so zaslaním údajov“. Tento súhlas sa vzťahuje len na obchodné meno/názov, sídlo a právnu formu odosielateľa, NIE na sumu.

Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote na podávanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na miestne príslušný daňový úrad.