Patrí politika do školy?

Projekt “Patrí politika do školy?” má ambíciu prispieť k zaplneniu medzery, ktorá vznikla minimálnym reflektovaním aktuálneho diania a reality v spoločenskej oblasti v škole ako i nezáujmom mladých ľudí o politiku. Túto medzeru chceme vyplniť aktuálnymi témami z prostredia verejného diania. Témy z verejného života žiakom stredných škôl priblížia realitu fungovania tejto sféry. Zároveň im ukážu, že učiť jednotlivé predmety v škole izolovane od seba je nesprávne. Práve naopak, jednotlivé kompetencie, ktoré získavajú na rôznych predmetoch sú navzájom poprepájané a sú pre nich dôležité do budúcnosti, nech už sa rozhodnú pre akékoľvek zamestnanie.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie záujmu mladých ľudí o verejné dianie a o aktívne občianstvo a získanie nových kompetencií v tejto oblasti. Vedľajším cieľom projektu je priblížiť mladým ľuďom previazanosť jednotlivých predmetov v škole a ich dôležitosť pre ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, ale najmä pre ich život aktívneho občana.

Týmto projektom chceme pomocou neformálneho vzdelávania prispieť k riešeniu nahromadených problémov v oblasti občianskeho vzdelávania mládeže. Máme ambíciu priniesť podnety, ktoré zatraktívnia vzdelávanie o politike – o veciach verejných, o aktívnej participácii, ktoré je na stredných školách príliš teoretické a opatrné. Dôsledkom toho je výchova mladých ľudí, ktorí nemajú o verejné dianie záujem a politike a jej širším súvislostiam nerozumejú, sú od nej odcudzení. Škola ako inštitúcia nedostatočne reflektuje spoločensko-politickú realitu, ktorá sa mení oveľa dynamickejšie ako metódy a obsah vyučovania na stredných školách.

Mladí ľudia dnes vedia oveľa rýchlejšie získať základné informácie, sú flexibilní a schopní v organizácii. Avšak oproti minulosti ťažšie prijímajú autoritu, pracujú skôr klipovito ako systematicky, očakávajú rýchly výsledok. Tieto fakty nie sú vo veľkej miere premietnuté do procesu vzdelávania na strednej škole. Budeme ich reflektovať cez náš projekt, čomu prispôsobujeme metodiku jednotlivých aktivít.

Projekt je v súlade s cieľom štruktúrovaného dialógu. Prebudenie záujmu mladých ľudí o verejné dianie a získanie kompetencií konštruktívne rozmýšľať o verejných problémoch sú zásadné predpoklady pre to, aby boli mladí ľudia pripravení zapojiť sa do diskusie s tvorcami politík. Aby vedeli sami prísť s návrhmi riešenia problémov, ktoré tvorcom politík predložia a budú schopní ich obhájiť.

Projekt Patrí politika do školy organizačne zabezpečilo Centrum pre európsku politiku.
Projekt finančne podporili:

  • Zastúpenie Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku,
  • Bratislavský samosprávny kraj
  • EUNET – medzinárodná sieť mimovládnych organizácií.