V novembri 2017 sme pokračovali realizácii spoločných aktivitách pre učiteľov zo Slovenska a Českej republiky štvrtým seminárom „Efektívna výchova k demokratickému občianstvu“ v rámci projektu „Ako učiť o EÚ“. Cieľmi seminára bolo zvýšiť porozumenie vývoja demokratickej spoločnosti a aktuálneho diania, prispieť k skvalitneniu vyučovania a efektívnej výchovy k demokratickému občianstvu i pomocou predstavenia inovatívnych prvkov v oblasti občianskeho neformálneho vzdelávania.

Seminár bol venovaný viacerým témam: aktuálnemu vývoju v Európskej únii so zameraním na dezinformačné a konšpiračné kampane, aktuálnej situácii s migrantami a s tým súvisiaci vzostup populistických strán v jednotlivých krajinách. Predstavili sme minulosť Bratislavy, ktorej príklad nám priblíži jazykovú i kultúrnu rozmanitosť našich miest do konca prvej polovice 20.storočia.

Tradičnou súčasťou našich seminárov je prezentácia príkladov dobrej praxe, ako i exkurzia. Počas seminára boli lektormi i multiplikátormi (v tomto prípade učiteľmi) prezentované príklady dobrej praxe z vyučovacích hodín, ako i osvedčené metodiky, ako komunikovať s mladými ľuďmi o hoaxoch, konšpiráciách a dezinformáciách. Podľa vyjadrení učiteľov im výsledky seminára pomôžu v práci so žiakmi ako i v komunikácii s kolegami v diskusii o aktuálnych problémoch ako i potrebe posilňovania demokracie.

Seminár pripravilo CEP a EUTIS, o.p.s. a podporili ho Nadácia Konrada Adenauera, Bratislavský samosprávny
kraj a EUNET, e.V.