2% – Právnická osoba

V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby, Časť IV – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby (vyplňte nasledujúce údaje):

IČO:                                              31770983

Právna forma:                            Občianske združenie

Obchodné meno (názov):        Centrum pre európsku politiku

Ulica:                                           Panenská

Číslo:                                            30

PSČ:                                              811 03

Obec:                                            Bratislava

1% alebo 2%?

a. Ak právnická osoba v roku 2016 až do lehoty na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) nedarovala aspoň 0,5% z dane alebo daňovej licencie (riadok 1050 daňového priznania) na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii, nemusí ísť len o prijímateľa poukazovaného podielu dane), môže poukázať maximálne 1% zaplatenej dane. Poukazovaná suma však musí byť minimálne 8,00 €. Právnická osoba môže prijímateľovi poukázať aj menej ako 1% v prípade, že poukazovaná suma je minimálne 8,00 €.

b. Ak právnická osoba v roku 2016 až do lehoty na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) darovala aspoň 0,5% z dane alebo daňovej licencie (riadok 1050 daňového priznania) na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii, nemusí ísť len o prijímateľa poukazovaného podielu dane), môže poukázať maximálne 2% zaplatenej dane. Poukazovaná suma však musí byť minimálne 8,00 €. Právnická osoba môže prijímateľovi poukázať aj menej ako 2% v prípade, že poukazovaná suma je minimálne 8,00 €.

Právnická osoba má možnosť oznámiť prijímateľovi podielu zaplatenej dane, že mu poslala svoj podiel tým, že v daňovom priznaní označí „súhlas so zaslaním údajov“. Tento súhlas sa vzťahuje len na obchodné meno/názov, sídlo a právnu formu odosielateľa, NIE na sumu.

Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote na podávanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na miestne príslušný daňový úrad.